Privacybeleid

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons belangrijk. Opdat u zich bij het bezoek aan onze website volledig veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften. Via dit document willen wij u informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons. In onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming wordt u uitgelegd welke gegevens op onze website geregistreerd worden, op welke wijze wij deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie u contact kunt opnemen voor vragen hieromtrent.

Verwerkingsdoeleinden

CALIFORNIANORTH.EU, LYNXATIS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering, versturen van nieuwsbrieven en het verzenden van marketing).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. b - noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst - van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de Klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met CALIFORNIANORTH.EU, LYNXATIS verbonden zijn of met enige andere partner va CALIFORNIANORTH.EU, LYNXATIS. CALIFORNIANORTH.EU, LYNXATIS garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De Klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de Klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de Klant gevraagd om: - zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of - een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@californianorth.eu ;

Direct marketing

De Klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Tawk

Op deze website wordt gebruikt gemaakt van Tawk chat software. Via deze software kunnen bezoekers en klanten contact met ons opnemen voor korte en snelle vragen. Met deze software is ook inzichtelijk op welke pagina bezoekers zich bevinden. Meer informatie vindt u op deze link: Tawk Privacy Policy. Bewaartermijn van de gegevens: 1 jaar.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van uw persoonsgegevens heel serieus. We beschermen uw gegevens door gebruik te maken van encryptietechnieken en maken gebruik van extra beveiligingsmaatregelen zoals firewalls en wachtwoordbeveiliging. Uw gegevens worden op deze manier beschermd en zijn uitsluitend toegankelijk voor onze medewerkers die deze gegevens nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren in het kader van de doeleinden zoals beschreven in artikel "Verwerkingsdoeleinden" van dit Privacybeleid.

Betalingen

Betalingen via CaliforniaNorth.eu worden beveiligd en verwerkt door Worldline en Paypal. CaliforniaNorth.eu registreert geen enkele gegevens betreffende betaalkaarten of rekeningen van de Klant in haar databases.

Verzending van bestellingen

De verzending van bestellingen worden uitgevoerd door de logistieke partners van CaliforniaNorth.eu : United Parcel Service, bpost, DPD en PostNL. Deze partners engageren zich het algemeen reglement omtrent de General Data Protection Regulation (GDPR) aangaande de verwerking van persoonlijke gegevens en de Persoonlijke Levenssfeer nauwkeurig te respecteren.

Online statistieken

CaliforniaNorth.eu voert (anonieme) online statistieken uit om na te gaan welke pagina’s van de website geraadpleegd worden en in welke mate.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ( Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be ).

CALIFORNIANORTH.EU, LYNXATIS verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij CaliforniaNorth.eu - info@californianorth.eu .